SCHATKIST - Documenten - Teccop tekst

De staten van Holland ende Westvriesland
Doen kond allen Luijden dat voor onsen Lieven ende getrouwen Raadpensionaris ende Bewaarder van onsen Grooten Zegele De Heer Mr Pieter Steijn als Stadhouder ende Registermeester van onse Leenen ende de Leenmannen hier Nagenoemt, gekomen ende gecompareert is Anthonij van den Hout Coopman en Rentmeester alhier Ende heeft Vermogens de procuratie op hem bij Hendrik van Wassenaer Heere van Nieukoop , Noorden, Achtienhoven en Tekkop op den 31e Augustus Laestleeden voor Scheepenen der Vrije Heerlijkheijd Warmond gepasseert beneffens deesen in onze Leenregisteren geregistreert ons met halmhand ende monde opgedragen overgegeven ende quijtgescholden Houder eenig recht actie ofte ocseggen Meerdaar aan te behouden als onsen Leemnannen wijsden dat recht was ende dat ten behoeven van Johannes Okhuijsen Notaris en Procureur te Woerden, De Heerlijkheijd van Tekkop met allen zijnen geregtigheijd ende oude toebehoren Z ij n d e P u b l i c q verkogt voor de Somme van v ij f d u ij s e n d tweehondert G u l d e n s Soo is't d a t w ij de voorsz: opdracht o v e r g i f t ende q u ij t s c h e l d i n g e believende ende aanneemende behoudens ons ende eenen ij g e l ij k e R e g t verleijd ende verleend hebben verlijen ende verleenen b ij d e e z e n onzen Brieve den voorn: johannes okhuijsen de voorsz: -----H e e r l ij k h e ij d T e h o u d e n van ons bij den voorn: johannes okhuijsen Z ij n e n kinderen Nakomelingen tot eenen erve overblijft bij k... Eiff............. oud .... leenregister en g.ootsigneri met No 529:...................in houden der ouder Brieven ende onsen Leenregisteren daar van weesende, E n d e hier van h e e f t den voorn: johannes okhuijsen ons hulde en manschap gedaan als 't behoorde in handen van den bovengemelden Heere S t a d h o u d e r ende Registerineester v a n o n s e Leenen: Daarbij aan ende over waren als onse Leenmannen Mr. Cornelis Michiel Ten Hove, o n s e n G r i f f i e r van de Leenen Mr. Martinus Gousset, Secretaris van o n s e H o u t v e s t e r ij e ende Mr. Martinus van der Craght, Advocaat Fiscaal v a n o n s e Domeijnen; Toirconden deesen onse Brieve bezegelt m e t o n s e n G r o o t e n Zegele; Gedaan in den Hage den XXXIe October XVIIc vier en Sestigh.

Terug